Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Privacyregeling

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen met wie wel of juist geen informatie gedeeld wordt en wat uw rechten zijn. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Privacyverklaring Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf kunnen verzorgen is het soms nodig om gegevens te delen met andere dienstverleners. Wij volgen daarbij deze privacyverklaring en verstrekken slechts persoonsgegevens die van belang zijn voor de betreffende dienstverlening.

1.2 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze praktijk, onze website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wilt worden of wilde worden, of wanneer wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u cliënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e‐mailadres, BSN en verzekeringsgegevens. Wanneer een zorgtraject gestart wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. Deze gegevens kunnen zowel op papier als in ons elektronische systeem opgeslagen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een gezaghebbende ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1 genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij een voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Verwijzing

Meestal komt u bij ons in behandeling op basis van een verwijzing. Deze verwijzing wordt opgeslagen in uw medisch dossier. Met uw instemming informeren uw huisarts en verwijzer over het verloop van een behandeling.

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken daarbij enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist.

3.3 Dossier

Zorgaanbieders zijn verplicht om voor iedere cliënt een dossier bij te houden. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht ons om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Voor cliënten die ten tijde van de behandeling jonger dan 18 jaar waren gaat de termijn van 15 jaar in op de 18e verjaardag.

3.4 Facturatie

Wij gebruiken uw gegevens om u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso. Financieel administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard.

3.5 Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met uw zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijke gegevens uit. Uw zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen in het kader van een controle. Wij verstrekken deze gegevens alleen na uw uitdrukkelijke toestemming of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Daarbij zullen wij de privacy van u als cliënt altijd vooropstellen.

3.6 DIS en SBG

Wij zijn tevens wettelijk verplicht diagnose- en behandelinformatie aan te leveren aan DIS (DBC Informatie Systeem) en SBG (Stichting Benchmark GGZ). Deze informatie is gepseudonimiseerd en versleuteld. Met andere woorden, uw persoonsgegevens staan niet bij de behandelinformatie. Alle bij één persoon uitgevoerde behandelingen zijn wel aan elkaar gekoppeld onder hetzelfde pseudoniem. Deze informatie wordt door overheid en zorgverzekeraars gebruikt voor bijvoorbeeld statistiek en kostenbeheersing.

Heeft u bezwaar tegen aanlevering van data aan DIS en SBG dan kunt u dit aangeven door middel van een privacyverklaring. Deze verklaring geeft u ook een betere bescherming wanneer uw zorgverzekering in het kader van een formele controle aanvullende (privacygevoelige) informatie van u verlangt. Om deze reden adviseren wij u om deze verklaring altijd in te vullen. De verklaring stuurt u samen met de nota naar uw zorgverzekeraar. Meer informatie is beschikbaar bij ons secretariaat of bij uw zorgverlener.

3.7 Beeld- en geluidsopnamen

Op onze praktijklocaties kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht ter bescherming van bezoekers, medewerkers en eigendommen. De camera’s hangen duidelijk zichtbaar bij ingangen. De beelden worden maximaal 2 maanden opgeslagen en beheerd door de directie. Er vindt geen gezichts- of persoonsherkenning plaats. Enkel bij calamiteiten worden de beelden bekeken of gedeeld met de daartoe aangewezen instanties zoals politie en justitie.

Soms maken wij beeld- of geluidsopnames tijdens een behandeling. Bijvoorbeeld in het kader van een opleiding of supervisie. Wij vragen hiervoor altijd uw schriftelijke toestemming. Hierbij worden tevens afspraken vastgelegd over het doel van de opnames, met wie deze gedeeld worden en hoe lang deze bewaard worden. U kunt toestemming altijd weigeren of intrekken waarop reeds gemaakte opnames binnen 3 werkdagen vernietigd worden.

3.8 Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij onze website optimaliseren. Wij maken hierbij gebruik van Google Analytics en hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Google Analytics is zo ingericht dat we de gegevens niet kunnen herleiden tot u als individu. Als gevolg daarvan vragen wij géén toestemming voor het plaatsen van cookies.

Onze website bevat links naar andere websites die cookies gebruiken zoals Google Maps. Dit zijn functies die u start buiten onze website. Het privacy beleid van de betreffende website is daarbij van toepassing. Op de website van Google kunt informatie vinden over het privacy beleid van Google.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij willen u graag wijzen op de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google Analytics volledig uit te sluiten via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

3.9 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennisnemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Gegevens uit uw dossier worden buiten de praktijk slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan zorgen wij ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Iedere medewerker in onze praktijk mag alleen onder zijn eigen account inloggen in onze systemen en heeft daarbij meer of minder beperkingen die afhankelijk zijn van zijn functie. In uitzonderingsgevallen kan het nodig zijn om toegang te krijgen tot een medisch dossier door een collega, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Dit wordt altijd afgestemd met uw zorgverlener of, bij afwezigheid, met de directie.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

4.3 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

4.4 Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen als dit gewenst of noodzakelijk is. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd en is op papier beschikbaar in onze praktijk.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van uw zorgverlener of door de directie aangewezen vervanger. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Van auteursrechtelijk beschermde zaken zoals ingevulde vragenlijsten kunt u geen afschrift krijgen. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw cliëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u telefonisch contact opnemen. Een complexer verzoek dient u schriftelijk in te dienen.

5.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren en wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud dan oefenen het kind en de gezaghebbende ouders gezamenlijk zijn rechten uit. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Contactgegevens

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of vragen heeft kunt u contact opnemen met: Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn, Evenaar 286A, 2408 ND Alphen aan den Rijn, telefoon: 0172 – 653 112, info@spa-psychologie.nl.