Spa Psychologie - Alphen aan den Rijn

Verzekerde zorg?

Verzekerde Zorg

Zowel Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering mits voorafgegaan door een verwijzing. Deze verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld een bedrijfsarts, of medisch specialist) een verwijzing afgeven. Voor elke zorgvraag heeft u een nieuwe verwijzing nodig. Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:

  • de verwijsdatum (uiterlijk de dag van het intakegesprek en niet ouder dan 9 maanden);
  • naam, functie, adresgegevens, handtekening en de persoonlijke (8-cijferige) AGB-code van de verwijzer;
  • uw naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en/of inschrijfnummer (polisnummer);
  • een verwijsreden met vermelding van een vermoedelijke diagnose (een vermoeden is voldoende, de uiteindelijke diagnose wordt door uw zorgverlener vastgesteld);
  • een duidelijke vermelding of er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

Een verwijzing kan door de verwijzer digitaal naar onze praktijk worden gestuurd via ZorgDomein maar kan ook op papier worden afgegeven. Bent u onder behandeling in de Generalistische Basis GGZ en blijkt uw zorgvraag te zwaar voor Basis GGZ dan kan de regiebehandelaar u verwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ door middel van een schriftelijke melding aan uw huisarts. Omgekeerd kan een regiebehandelaar in de Gespecialiseerde GGZ u ook terugverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. De schriftelijke melding aan de huisarts geldt dan als verwijsbrief mits voorzien van alle bovengenoemde gegevens inclusief de persoonlijke AGB-code van de regiebehandelaar.

Onverzekerde Zorg

Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg zonder verwijzing of zonder DSM-benoemde stoornis is geen verzekerde zorg. Verder zijn onder andere hulp bij aanpassingsstoornissen, relatie- en werk gerelateerde problematiek, losstaande intelligentie onderzoeken, coaching, trainingen en lifestyle programma’s uitgesloten van verzekerde zorg. Alle uitsluitingen zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden. Niet verzekerde zorg kunnen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Soms is er een vergoeding mogelijk vanuit een aanvullend pakket en kunt u onze nota zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Is de problematiek werk gerelateerd of heeft deze invloed op uw werk dan is een werkgever vaak bereid een bijdrage te leveren.

Voor behandeling van aanpassingsstoornissen of psychische klachten zonder DSM-benoemde stoornis kunt u ook terecht bij de GGZ-praktijkondersteuner (POH-GGZ) bij de huisarts. De behandeling valt dan onder de huisartsenzorg.

Jeugdhulp

Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen wordt sinds 2015 gefinancierd vanuit de Jeugdwet en valt dan ook niet meer onder de vergoedingen van uw basisverzekering. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet. Aangezien jeugdhulp via gemeenten alleen in natura wordt aangeboden en wij hiervoor geen overeenkomsten hebben afgesloten komen de kosten voor zorg aan jeugdigen tot 18 jaar voor rekening van ouders/verzorgers.

Wanneer een jeugdige beschikt over een PGB kan de zorg eventueel hieruit bekostigd worden. Ook kan er door uw gemeente een eenmalige beschikking afgegeven worden, bijvoorbeeld wanneer de juiste hulp elders niet of niet tijdig beschikbaar is. Dit dient u zelf vooraf te regelen bij uw eigen gemeente.